Forums » Specific Novels » Tsuihou Sareta Bannou Mahou Kenshi wa, Koujou Denka no Shishou Tonaru – discussions
Join Full Novels discord server and hang out with other asian novel buffs. It’s free.